نام وب سایت : پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
آدرس وب سایت: http://phtp.ac.ir
نوع فعالیت : انجام پروژه های مرتبط با طراحی زیرساختها، مطالعات ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل

 

پژوهشگاه طراحان پارسه