رنگ ها در HTML

23 مرداد 1396
از رنگها توسط سه شيوه RGB و HEX و Name مي توان استفاده كرد. مثلا هر سه دستور زير رنگ پس زمينه را به سياه تغيير خواهند داد.
رنگ ها در HTML

از رنگها توسط سه شيوه  RGBو  HEXو  Nameمي توان استفاده كرد. مثلا هر سه دستور زير رنگ پس زمينه را به سياه تغيير خواهند داد.

<body bgcolor="#000000">
<body bgcolor="rgb(0,0,0)">
<body bgcolor="black">
در استفاده از رنگها بهتر است از شيوه  Nameاستفاده نكنيد و دو شيوه ديگر را به كار ببريد چون نام رنگها براي همه مرورگرها قابل استفاده نمي باشد. توسط دستور rgb
مي توانيد تا  16ميليون رنگ بسازيد يعني  . 256×256×256نمونه اي از نام رنگها و شماره هاي آنها را در جدول زير مي بينيد.

 

در جدول زير نمونه اي از رنگها و شيوه استفاده از اعداد براي ساخت رنگهاي مختلف را مي بينيد.