قالب بندی متن در HTML

28 تیر 1396
HTML برچسبهای متعددی برای قالب بندی متن در نظر گرفته است كه در جداول زير كاربرد هر يك ذكر شده است و براي درك بهتر كاربرد هر يـك از برچـسب هـا،مثال های متعددی آورده شده است.
قالب بندی متن در HTML

HTML برچسبهای متعددی برای قالب بندی متن در نظر گرفته است كه در جداول زير كاربرد هر يك ذكر شده است و براي درك بهتر كاربرد هر يـك از برچـسب هـا،مثال های متعددی آورده شده است.

جدول برچسبهای قالب بندی متن

جدول برچسبهای اطلاعات خروجی رايانه

جدول برچسبهای نقل قول، اختصار، تعريف