برچسب های اساسی HTML

28 تیر 1396
عنوانها توسط برچسب h1 تا h6 ايجاد می شوند كه h1 بزرگترين عنوان و h6 كوچكترين عنوان را ايجاد مي كند. HTML به طور خودكار يك خط خالی قبل و بعد از عنوان اضافه مي كند.
برچسب های اساسی HTML

عنوانها
عنوانها توسط برچسب <h1> تا <h6> ايجاد می شوند كه <h1>بزرگترين عنوان و <h6> كوچكترين عنوان را ايجاد می كند.  HTML به طور خودكار يك خط خالی قبل و بعد از عنوان اضافه می كند. به مثال زير توجه كنيد.

 

پاراگراف
پاراگرافها توسط برچسب <p>ايجاد مي شوند؛ و همانند عنوانهاي  HTMLبه طور خودكار يك خط خالي قبل و بعد از عنوان اضافه مي كند.
 شكست خطوط
برچسب <br> هنگامی استفاده می شود كه شما مي خواهيد يك خط را پايان دهيد و ادامه متن به خط بعدی برود ولی پاراگراف جديدی را شروع نكنيد. برچسب <br>يك برچسب خالی می باشد و بر چسب انتهايی ندارد. 

توضيحات در HTML
برچسب توضيحات براي قرار دادن توضيحاتی در فايل  HTMLاستفاده می شود؛ و مرورگر آنها را ناديده مـي گيـرد ( <!-- This is a comment--> ) و در خروجـی نمايش نمی دهد. شما توسط اين برچسب می توانيد فايل  HTMLخود را تشريح كنيد و هنگامی كه می خواهيد آن را ويرايش نماييـد بـه شـما كمـك خواهـد كـرد تـا سردرگم نشويد، اين مسئله خصوصا در فايلهای  HTMLبزرگ صادق است.


برچسب خط افقی

برای جدا كردن قسمتهايی از متن می توانيد از بر چسب <hr> استفاده كنيد. برای درك مطلب، بهتر است مثال زير را ببينيد.

چند نكته مفيد :

• هنگامی كه متنی را در  HTMLمی نويسيد هرگز نمی توانيد مطمئن باشيد كه متن شما در مرورگرهای ديگر چگونه ديده خواهد شد. چون بعضی از صـفحه نمايشها كوچك و بعضي بزرگ هستند. ضمنا متن شما هرگاه كه كاربر اندازه پنجره خود را تغيير می دهد، شكل جديدی به خود می گيرد. پـس هرگـز سـعی نكنيد كه متن خود را با اضافه كردن خط خالی و يا فاصله بين حروف مرتب كنيد.
• در  HTMLهر تعداد فاصله كه دركنار هم استفاده كرده ايد به عنوان يكی حساب می شود. پس از استفاده كردن فاصله های اضـافی در كنـار هـم خـودداری كنيد، چون فقط اندازه فايل  HTMLخود را زياد می كنيد.
• هرگز از پاراگراف (<p>)خالی برای قرار دادن فاصله بين خطوط استفاده نكيد و به جای آن از <br> استفاده كنيد، در ضمن از <br> برای ساختن فهرسـت استفاده نكنيد؛ كمي صبر كنيد تا طرز ساختن فهرست ها را در  HTMLفرا بگيريد.

جدول برچسبهای اساسی و كاربرد آنها