برچسب های HTML

28 تیر 1396
برچسبها براي مشخص كردن عناصر فايل HTMLاستفاده مي شوند و توسط دو حرف > و < احاطه مي شوند. برچسبها معمولا به صورت جفت استفاده مي شوند ماننـد >
برچسب های HTML

برچسبها براي مشخص كردن عناصر فايل  HTMLاستفاده مي شوند و توسط دو حرف > و < احاطه مي شوند. برچسبها معمولا به صورت جفت استفاده مي شوند ماننـد > <bو > </b؛ برچسب اول، برچسب ابتدايي و برچسب دوم، برچسب انتهايي ناميده مي شود و متن بين آنها مندرجات عنصر مي باشد. برچسبها بـه بزرگـي يـا كـوچكي حروف حساس نيستند مثلا > <bهمانند > <Bمي باشد اما ما در اين كتاب از حروف كوچك استفاده مي كنيم. اگر مـي خواهيـد خـود را بـراي اسـتفاده از نـسل جديـد HTMLآماده كنيد شما نيز بهتر است از حروف كوچك استفاده كنيد. ضمنا اين پيشنهادي است كه ) W3C (World Wide Web Consortiumبراي اسـتفاده از XHTMLمي كند.

عناصر HTML
براي روشن شدن مفهوم عنصر به دو مثال زير بسنده مي كنيم:
خط زير يك عنصر است:
<b>This text is bold</b>
ايــن عنــصر بــا برچــسب ابتــدايي > <bشــروع شــده و بــا برچــسب انتهــايي > </bپايــان مــي پــذيرد و  text is bold Thisنيــز منــدرجات عنــصر اســت.
خطوط زير نيز مجموعا يك عنصر مي باشد كه شروع آن با برچسب ابتدايي > <bodyو پايان آن با برچسب انتهايي > </bodyمي باشد.
<body>
This is my first homepage. <b>This text is bold</b>
</body>
مشخصه برچسبها
برچسبها مي توانند داراي مشخصه ) (Attributeباشند. مشخصه ها مي توانند اطلاعات بيشتري در باره عناصر  HTMLصفحه شما تدارك ببينند.
برچسب > <bodyعنصر بدنه صفحه شما را تعريف مي كند. با اضافه كردن مشخصه  bgcolorشما مي توانيد به مرورگر بگوييد كه رنگ پس زمينه شما مثلا قرمز باشـد؛
مانند:
<body bgcolor="red">
برچسب > <tableيك جدول ايجاد مي كند. با اضافه كردن مشخصه  borderمي توانيد به مرورگر بگوييد كه مثلا جدول شما حاشيه ندارد؛ مانند:
<table border="0">
مشخصه ها همواره به شكل جفت نام و مقدار به كار مي روند: " name="value؛ و همواره به برچسب ابتدايي اضافه مي شوند. در ضمن بهتر است كه مقدار مشخصه هـا
بين علامتهاي نقل قول قرار گيرند.