مقدمه ای بر وب و html

28 تیر 1396
تمام صفحات وب با نوعي از HTMLساخته مي شوند. لذا براي ايجاد وب سايت هاي پيشرفته يادگيري HTMLضروري مي باشد. در اين مقاله آموزشـي سـعي شـده است كه با به كارگيري مثال هاي مختلف و دوري از هر گونه اضافه گوِيي در سريعترين زمان ممكن توانايي بكارگيري زبان HTMLبدون نياز به برنامه اي كمكي در شما ايجاد گردد.
مقدمه ای بر وب و html

تمام صفحات وب با نوعي از  HTMLساخته مي شوند. لذا براي ايجاد وب سايت هاي پيشرفته يادگيري  HTMLضروري مي باشد. در اين مقاله آموزشـي سـعي شـده است كه با به كارگيري مثال هاي مختلف و دوري از هر گونه اضافه گوِيي در سريعترين زمان ممكن توانايي بكارگيري زبان  HTMLبدون نياز به برنامه اي كمكي در شما ايجاد گردد.
وب گسترده جهاني
وب گسترده جهاني ) (www , World Wide Webكه معمولا فقط وب گفته مي شود؛ شبكه اي است كه تمام رايانه هاي متصل به آن را در سراسر جهان به هم وصل
مي كند؛ و تمام رايانه ها در وب مي توانند با هم ارتباط داشته باشند.
 WWWچگونه كار مي كند ؟
اطلاعات وب در فايلهايي به نام  Web Pageقرار مي گيرند كه آنها نيز در رايانه هايي به نام  Web Serverقرار دارند و رايانه ها براي ديدن صفحات وب از اسـتانداردي
ارتباطي به نام )  HTTP (Hyper Text Transfer Protocolاستفاده مي كنند. رايانه هاي متصل به وب اطلاعات موجود در  Web Pageها را از طريق برنامه هايي
با نام مرورگر وب ) (Web Browserنشان مي دهند. معمولترين مرورگرها كه مورد استفاده قرار مي گيرند  Internet Explorerو  FireFoxمي باشند.
چگونه مرورگرها صفحات وب را نشان مي دهند ؟
همه صفحات وب شامل دستورالعمل هايي براي نمايش توسط مرورگر ها هستند، و مرورگر ها با خواندن اين دستورالعمل ها صفحات را نشان مي دهند. دستورالعمل هـاي
نمايش صفحات وب، برچسب)تگ(هاي ) HTML (Hyper Text Markup Languageناميده مي شوند مانند:
<p>This is a paragraph.</p>
يك فايل  HTMLچيست ؟
يك فايل  HTMLفايل متني ساده اي شامل برچسب ها ) (Tagsمي باشد؛ كه بهتر است پسوند  htmlيا  htmداشته باشد و مي تواند توسط يك ويرايـشگر سـاده مـتن
مانند  Notepadساخته شود. براي بهتر روشن شدن مطلب بهتر است يك فايل  HTMLبسازيم.

در  Windowsبرنامه  Notepadرا اجرا كنيد و متن زير را بنويسيد :

<html>
<head>
<title>Title of page</title>
</head>
<body>
This is my first homepage. <b>This text is bold</b>
</body>
</html>

اين فايل را با نام " "Test.htmذخيره كنيد. حال مرورگر اينترنت خود را باز كرده و گزينه  Openيا  Open Pageرا از منوي  Fileمرورگر انتخاب كنيـد؛ يـك جعبـه
محاوره اي باز خواهد شد،  Browseيا  File Chooseرا انتخاب كنيد و فايل" "Test.htmكه هم اكنون ساخته ايـد را بيابيـد، انتخـابش كنيـد و روي  Openكليـك
كنيد. حال شما يك آدرس مانند:
" "D:\My Documents\Test.htmرا در جعبه محاوره اي خواهيد ديد. روي  OKكليك كنيد، مرورگر صفحه ساخته شده توسط شما را نشان مي دهد.


بدين ترتيب شما اولين صفحه  HTMLخود را بدون استفاده از برنامه هاي طراحي وب و فقط با يك ويرايشگر متن ساده ساختيد و نتيجه آن را نيز توسط مرورگر ديديد.
حال بياييد كمي درباره صفحه اي كه ساخته ايد صحبت كنيم :
اولين برچسب در فايل  HTMLشما > <htmlاست. اين برچسب به مرورگر مي گويد كه اين شروع يك فايل  HTMLاست. آخرين برچسب در فايل شـما ></html
است. اين برچسب به مرورگر مي گويد كه اين پايان يك فايل  HTMLاست. نوشته هاي بين برچسب > <headو برچسب > </headاطلاعات سربرگ مـي باشـند و در
پنجره مرورگر نمايش داده نمي شوند. متن بين برچسب > <titleو برچسب > </titleعنوان فايل مي باشد و در نوار عنوان مرورگر نمـايش داده خواهـد شـد. مـتن بـين
> <bodyو > </bodyتوسط مرورگر نشان داده خواهد شد. همچنين متن بين > <bو> </bبه صورت پررنگ نمايش داده مي شود.
نكته اي درباره ويرايشگرهاي : HTML
 وClaris Home Page  وFrontPage :( ماننـدWhat You See Is What You Get) WYSIWYG  را بـا ويرايـشگرهايHTML شما مي توانيد صفحات
 Adobe dreamweaverبه جاي نوشتن برچسبهاي مورد نياز در يك فايل متني ساده؛ ويرايش نماييد. اما اگر مي خواهيد يك طراح حرفه اي صفحات وب شـويد بهتـر
است از يك ويرايشگر ساده متن استفاده كنيد تا  HTMLرا به خوبي درك كنيد و در مباحث پيشرفته به درستي و با تسلط از آن استفاده كنيد.