لینک ها در HTML

29 شهریور 1396
HTMLاز برچسب a كه a حرف اول كلمه anchor به معني لنگر مي باشد، براي ساختن پيوند با ديگر فايلها استفاده مي كند
لینک ها در HTML

HTMLاز برچسب a  كه  aحرف اول كلمه  anchorبه معني لنگر مي باشد، براي ساختن پيوند با ديگر فايلها استفاده مي كند  )به جـاي اسـتفاده از كلمـه پيونـد از
كلمه آشناي لينك استفاده خواهيم كرد.( يك لينك مي تواند به هر منبعي در وب اشاره داشته باشد : يك صفحه  HTMLديگر، يك تصوير، يك موزيك، يك فيلم يا هـر
چيز ديگري. قاعده ساخت يك لينك به صورت زير مي باشد

<a href="url">Text to be displayed</a>
مشخصه  hrefبراي مشخص كردن آدرس فايلي كه مي خواهيم به آن لينك ايجاد كنيم، به كار مـي رود؛ و كلمـات بـين برچـسب ابتـدايي و انتهـايي بـه شـكل فراپيونـد
) (hyperlinkنشان داده خواهد شد. به عنوان مثال خط زير يك لينك به سايت  Yahooايجاد مي كند.

<a href="http://www.yahoo.com/">Visit YAHOO!</a>

دستور فوق در يك مرورگر به شكل روبرو ديده مي شود : !Visit YAHOO

target مشخصه

توسط مشخصه  targetشما مي توانيد مشخص كنيد كه فايل پيوند داده شده به آن كجا باز شود. به عنوان مثال دستور زير سايت  Yahooرا در پنجره جديدي نشان مي
دهد.

<a href="http://www.yahoo.com/"
target="_blank">Visit YAHOO!</a>

مشخصه name
مشخصه  nameبراي ساختن يك لينك داراي نام استفاده مي شود. توسط لينك داراي نام شما مي توانيد لينكي بسازيد كه به قسمت خاصي از صـفحه مـستقيما جهـش
داشته باشد به جاي اين كه كار بر را مجبور به پيمودن صفحه كنيد تا به قسمت مورد نظر برسد. قاعده ساخت يك لينك داراي نام به صورت زير است :
<a name="label">Text to be displayed</a>
هنگامي كه مي خواهيد به يك لينك داراي نام متصل شويد بايد به انتهاي نام فايل علامت # را اضافه كرده سپس نام لينك مورد نظر را بنويسيد. مثلا اگر دستورات زيـر را
در فايلي به نام  test1.htmذخيره كنيد

<p>This is a text. This is a text. This is a text.</p>
<p>This is a text. This is a text. This is a text.</p>
<a name="tips">Read the Useful Tips section</a>
<p>This is a text. This is a text. This is a text.</p>
<p>This is a text. This is a text. This is a text.</p>

و دستورات زير را در فايلي به نام  test2.htmذخيره كنيد

<a href="test1.htm#tips">
Read the Useful Tips section</a>

و فايل  test2.htmرا باز كنيد و روي لينك موجود كليك كنيد، فايل  test1.htmباز خواهد شد و به بخش  tipsخواهد رفت. همچنين شما مـي توانيـد از طريـق پيونـد
داراي نام به بخشي از صفحه فعلي كه توسط مرورگر در حال نمايش است برويد. مثلا اگر دستورات زير را در فايل  test.htmنوشته و آن را ذخيـره و توسـط مرورگـر بـاز
كنيد، سپس روي  Useful Tipsكليك كنيد صفحه به سوي بخش  tipsجهش مي كند.

لينك به يك آدرس E-Mail
گاهي اوقات مي خواهيم در صفحه وب خود آدرس  E-Mailخود را در اختيار بينندگان سايت قرار دهيم، كه به راحتي مي توانيم اين كار را بـا نوشـتن آدرس خـود مـثلا
داخل يك پاراگراف عملي سازيم. مانند :
<p>My E-Mail adress is : you@yourname.com</p>
اما اگر بخواهيم يك لينك به آدرس  E-Mailخود ايجاد كنيم كه به طور خودكار يكي از برنامه هاي مخصوص  E-Mailرا در رايانه كاربر باز كرده و بعضي از موارد مـورد
نياز مانند آدرس و موضوع و... را به طور خودكار در قسمتهاي مخصوص خود بنويسد و بدين ترتيب كار كاربر را كم كند، بايد از شيوه اي همانند دستور زير استفاده كنيم :
<a
href="mailto: you@yourname.com?Subject=Hello%20again">
Send Mail</a>

مثال زير مطلب را روشن تر خواهد كرد :

دستورات فوق را در فايل  test.htmذخيره كرده و آن را باز كنيد يا بر روي دكمه مشاهدا خروجي كليك كنيد. اگر بر روي  !Send mailكليك كنيد برنامه Outlook
 Expressباز خواهد شد و همانطور كه مي بينيد تعدادي از موارد به طور پيش فرض توسط شما مشخص شده است.

چند نكته مفيد :

• هرگاه كه مي خواهيد لينكي به يك شاخه ايجاد كنيد در انتهاي نام شاخه يـك / اضـافه كنيـد چـون اگـر بخواهيـد مـثلا لينكـي بـه شـاخه  htmlدر سـايت
 yourname.comايجاد كنيد و از ساختار " href="http://www.yourname.com/htmlاستفاده كنيد يك تقاضاي اضافه به سرور وب خـود تحميـل
خواهيد كرد چون سرور ابتدا به انتهاي آدرس فوق يك / اضافه مي كند سپس به آدرس جديد كه آدرس زير است پاسخ مي دهد و صـفحه لازم را بـراي كـاربر
href="http://www.yourname.com/html/" : مي فرستد
• لينك هاي داراي نام غالب براي ساخت فهرست مندرجات فايل هاي طولاني در ابتداي صفحه استفاده مي شوند. به اين صورت كه هر فصل يك لينك داراي نام
دارد و لينكي به هر يك از آنها در ابتداي صفحه داده مي شود.
• توجه داشته باشيد هنگامي كه در مشخصه  hrefمي خواهيد از فاصله استفاده كنيد بايد فاصله را با % 20جايگزين كنيد تا مطمـئن باشـيد كـه فاصـله هـا بـه
درستي توسط مرورگر تشخيص داده خواهند شد