فونت ها در HTML

23 شهریور 1396
براي تعيين نوع فونت ورنگ ويا اندازه آن در يك فايل HTMLمي توان از برچسب استفاده كرد.
فونت ها در HTML

براي تعيين نوع فونت ورنگ ويا اندازه آن در يك فايل  HTMLمي توان از برچسب  <font> استفاده كرد. اگر چه هنوز عده زيادي از اين شيوه استفاده مي كنند و حتي
نرم افزار  FrontPageنيز از اين شيوه استفاده مي كند؛ استفاده از اين برچسب توصيه نمي شود. و بهتر است از شيوه هاي نگارش (css)استفاده كنيـد. در اينجـا فقـط
براي آشنايي با برچسب <font> به توضيح آن مي پردازيم اما شما سعي كنيد از اين برچسب استفاده نكنيد. برچسب <font> داراي سه مشخـصه  face ،sizeو color
مي باشد كه در جدول زير شرح داده شده اند

مثال زير طريقه استفاده از مشخصه هاي ذكر شده را نشان مي دهد.