مقدمه ای بر وب و html

مقدمه ای بر وب و html

تمام صفحات وب با نوعي از HTMLساخته مي شوند. لذا براي ايجاد وب سايت هاي پيشرفته يادگيري HTMLضروري مي باشد. در اين مقاله آموزشـي سـعي شـده است كه با به كارگيري مثال هاي مختلف و دوري از هر گونه اضافه گوِيي در سريعترين زمان ممكن توانايي بكارگيري زبان HTMLبدون نياز به برنامه اي كمكي در شما ايجاد گردد.

28 تیر 1396 اطلاعات بیشتر

برچسب های HTML

برچسب های HTML

برچسبها براي مشخص كردن عناصر فايل HTMLاستفاده مي شوند و توسط دو حرف > و < احاطه مي شوند. برچسبها معمولا به صورت جفت استفاده مي شوند ماننـد >

28 تیر 1396 اطلاعات بیشتر

برچسب های اساسی HTML

برچسب های اساسی HTML

عنوانها توسط برچسب h1 تا h6 ايجاد می شوند كه h1 بزرگترين عنوان و h6 كوچكترين عنوان را ايجاد مي كند. HTML به طور خودكار يك خط خالی قبل و بعد از عنوان اضافه مي كند.

28 تیر 1396 اطلاعات بیشتر

قالب بندی متن در HTML

قالب بندی متن در HTML

HTML برچسبهای متعددی برای قالب بندی متن در نظر گرفته است كه در جداول زير كاربرد هر يك ذكر شده است و براي درك بهتر كاربرد هر يـك از برچـسب هـا،مثال های متعددی آورده شده است.

28 تیر 1396 اطلاعات بیشتر

رنگ ها در HTML

رنگ ها در HTML

از رنگها توسط سه شيوه RGB و HEX و Name مي توان استفاده كرد. مثلا هر سه دستور زير رنگ پس زمينه را به سياه تغيير خواهند داد.

23 مرداد 1396 اطلاعات بیشتر

فونت ها در HTML

فونت ها در HTML

براي تعيين نوع فونت ورنگ ويا اندازه آن در يك فايل HTMLمي توان از برچسب استفاده كرد.

23 شهریور 1396 اطلاعات بیشتر

لینک ها در HTML

لینک ها در HTML

HTMLاز برچسب a كه a حرف اول كلمه anchor به معني لنگر مي باشد، براي ساختن پيوند با ديگر فايلها استفاده مي كند

29 شهریور 1396 اطلاعات بیشتر

تصاوير در HTML

تصاوير در HTML

تصاوير در فايلهاي HTMLتوسط برچسب قرار داده مي شوند. اين برچسب، يك برچسب خالي مي باشد يعني نيازي به برچسب انتهـايي نـدارد و فقـط شـامل مشخصه هاي مربوط به خود مي باشد.

13 مهر 1396 اطلاعات بیشتر